Zmeniť heslo

Výsledky vyhľadávania

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV OFFICEBROWSE.SK 

 

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

 

Obchodná spoločnosť Pure Invest s.r.o., so sídlom Bzovická 3177/10, 851 07 Bratislava – Petržalka, IČO: 53 511 867, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 149972/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje webovú stránku www.officebrowse.sk (ďalej ako „webová stránka“).  

 

V súvislosti so službami poskytovanými Prevádzkovateľom na webovej stránke dochádza ku spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré navštevujú webovú stránku a využívajú tam poskytované služby Prevádzkovateľa (ďalej len „dotknuté osoby“). Za účelom spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb obsahujú tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby, ku ktorému dochádza na webovej stránke a prostredníctvom profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM.  

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“). 

 

Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.  

   

Nižšie v týchto Zásadách nájdete okrem iného o tom, na akom právnom základe a za akým účelom sú osobné údaje spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké kategórie osobných údajov spracúva a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.  

 

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE  PREVÁDZKOVATEĽA 

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese: Pure Invest s.r.o., Bzovická 3177/10, 851 07 Bratislava – Petržalka e-mailom na e-mailovú adresu info@officebrowse.sk alebo na tel. č.: +421 907 207 570. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.  

 

3. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií). 

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:  

 

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) – Websupport s.r.o.,  
  • spoločnosť poskytujúca služby v oblasti správy webovej stránky – Netmedia s.r.o.,  
  • spoločnosť poskytujúca účtovné služby – Peel Data s.r.o.,  
  • spoločnosť poskytujúca newsletter služby – Sendinblue SAS.  

 

Pri plnení zmluvy voči zákazníkom Prevádzkovateľa môže byť príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosť poskytujúca služby online platobnej brány (v prípade spoplatnených služieb), ktorá vystupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v postavení samostatného prevádzkovateľa a podmienky spracúvania Vašich osobných údajov touto spoločnosťou nájdete na ich príslušných webových stránkach.  

 

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov môžu patriť aj spoločnosti (najmä Google Ireland Limited a Meta Platforms Ireland Limited,), ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií o používaní súborov cookies na webovej stránke nájdete v sekcii „Cookies policy“.  

 

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM (spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.  

 

4. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PROFILOVANIE 

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa  a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Meta Platforms, Inc., Google, LLC (ako materským spoločnostiam európskych pobočiek, ktoré sú prevádzkovateľmi vyššie opísaných služieb). Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.  

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.  

 

5. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:  

 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.  

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje. 

 

 

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami. 

 

 

PRÁVO NAMIETAŤ 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.  

 

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. 

 

 

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS 

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať. 

 

Vaše práva špecifikované vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.  

 

6. SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY  

 

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).  

 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ a (iii) LinkedIn: (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy). 

 

7. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri vytvorení profilu na webovej stránke, pri pridávaní recenzií/ hodnotení na webovej stránke alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, ak využíva služby Prevádzkovateľa  subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt. 

 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Prevádzkovateľ s Vami uzatvoriť zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

8. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné.  

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.  

 

Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, právne základy, doby uchovávania a kategórie Vašich osobných údajov v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania nájdete v tabuľke nižšie. 

  

 

Účely spracúvania 

 

 

Kategórie osobných údajov 

 

 

Doba uchovávania 

 

 

Kategórie dotknutých osôb 

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov pri plnení zákonných povinností 

 

Spracovanie účtovných dokladov 

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby /fakturačná adresa, kontaktné údaje  – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie) 

 

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú 

Fyzické osoby, ktoré sa rozhodli využívať spoplatnené služby webovej stránky a tieto si objednali 

Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy) 

 

Bežné osobné údaje 

Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku (v zmysle príslušných všeobecných obchodných podmienok) a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku 

Fyzické osoby, ktoré s Prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu na diaľku  

 

Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií 

Bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mail) 

3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba 

 

Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (klienti, ich zamestnanci a zástupcovia) 

 

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb 

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 

Do vybavenia uplatnených práv 

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa 

 

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov 

 

Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených priamo s fyzickými osobami, vrátane nepodnikateľov na webovej stránke) a realizácia predzmluvných vzťahov (vrátane uskutočňovania zmluvnej komunikácie), menovite:  

– rámcových zmlúv o registrácií na webovej stránke 

– osobitných zmlúv o poskytovaní spoplatnených služieb  

(v zmysle práv a povinností stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach) 

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zmluvných povinností – meno, priezvisko, adresa bydliska a/alebo miesta dodania, adresa (lokalizácia) ponúkanej služby alebo tovaru v rámci zverejnenej ponuky, tel. č., e-mailová adresa, IČO, DIČ (pri FO – podnikateľoch), údaje o platobnej karte (číslo, dátum expirácie, CVC číslo) 

Počas trvania zmluvného vzťahu (v zmysle príslušných všeobecných obchodných podmienok webovej stránky, pri registrácií najdlhšie 2 roky odo dňa posledného prihlásenia) a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvneho vzťahu 

Fyzické osoby – klienti Prevádzkovateľa, ktorí s ním uzatvoria zmluvu prostredníctvom webovej stránky (vrátane fyzických osôb – podnikateľov) (registrovaní používatelia webovej stránky) 

Právny základ: Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa 

Evidencia kontaktných osôb (zástupcov) užívateľov – právnických osôb  v zmluvných vzťahoch s týmito osobami, za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa (registrácia právnickej osoby na webovej stránke) – Prevádzkovateľ má záujem na plnení zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou, za ktorú komunikuje a koná vždy konkrétna fyzická osoba, bez spracúvania osobných údajov ktorej by plnenie zmluvných povinností voči právnickej osobe nebolo možné (vrátane evidencie týchto osôb a ich kontaktných údajov) 

 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, funkcia a príslušnosť k organizácii – právnickej osobe) 

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia premlčacích dôb) alebo do zániku postavenia konkrétnej fyzickej osoby ako zástupcu právnickej osoby; pri vedení registrovaného účtu právnickej osoby na webovej stránke do ukončenia zmluvného vzťahu (2 roky po dni posledného prihlásenia sa v profile) 

Fyzické osoby – zástupcovia klientov, ktorí sú právnickými osobami 

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb – Prevádzkovateľ má záujem na evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

 

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 

5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv 

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa 

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke,  profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti a prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky – Prevádzkovateľ má záujem na odpovedaní na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa 

 

Meno, priezvisko, e-mail, iné údaje uvedené v správe 

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr 

Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz 

Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom) – Prevádzkovateľ má záujem na udržaní existujúcej klientely a  jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa 

 

Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti obchodného partnera/zákazníka, e-mailová adresa 

3 roky odo dňa poskytnutia služieb /predaja tovaru alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

Fyzické osoby – klienti a obchodní partneri a fyzické osoby –  zástupcovia klientov a obchodných partnerov   

Doručovanie dopytov (reakcií) na zverejnené inzeráty (ponuky) na portáli registrovaným užívateľom, ktorý inzerát zverejnili, cez na to určený kontaktný formulár na webovej stránke (pre záujemcov – neregistrovaných užívateľov) – Prevádzkovateľ má záujem na riadnej prevádzke webovej stránky a zabezpečení kontaktu medzi používateľom zverejňujúcim inzerát (ponuku) a záujemcom (neregistrovaným užívateľom), t. j. na riadnom poskytovaní všetkých služieb a funkcionalít portálu verejnosti 

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, iné osobné údaje uvedené v texte správy 

3 roky odo dňa odoslania správy (do uplynutia všeobecnej premlčacej doby) 

Fyzické osoby – neregistrovaní užívatelia portálu, ktorí reagujú na zverejnené ponuky prostredníctvom kontaktného formulára 

Právny základ: Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby 

Zverejňovanie recenzií a hodnotení na webovej stránke a na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach 

 

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, iné osobné údaje uvedené v recenzií (hodnotení) 

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

Fyzické osoby, ktoré zverejnili referenciu 

Zverejňovanie fotografií dotknutých osôb v ich profile na webovej stránke Prevádzkovateľa 

 

Fotografia 

Počas trvania registrácie na webovej stránke (uzatvorenej zmluvy)  alebo do  odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

Fyzické osoby, ktoré udelili súhlas 

Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (newsletter) 

 

E-mailová adresa 

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do odberu newslettru a udelili súhlas 

Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástroj – cookies) 

IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredí 

Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas 

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.  

 

9. PLATNOSŤ 

 

Táto aktualizovaná verzia Zásad je platná a účinná od 01.08.2023. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.