Zmeniť heslo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE PORTÁLU OFFICEBROWSE.SK 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA  
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú všeobecné podmienky používania online webového portálu www.officebrowse.sk (ďalej ako „portál“) návštevníkmi portálu a práva a povinnosti poskytovateľa a návštevníka portálu pri uzatváraní a plnení rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb prostredníctvom portálu, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej rámcovej zmluvy o registrácií na portáli a osobitných zmlúv o poskytovaní spoplatnených služieb na portáli, ktoré sú  uzatvorené na diaľku medzi poskytovateľom a používateľom prostredníctvom portálu. Vo vzťahu k registrovaným používateľom v postavení spotrebiteľov v zmysle príslušných právnych predpisov sú aj plnením informačnej povinnosti poskytovateľa podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon č. 102/2014 Z. z.“).  
 1. Poskytovateľ umožňuje každému návštevníkovi (používateľovi) portálu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi portálu jednoduchý prístup k zneniu týchto  obchodných podmienok ich zverejnením na portáli v nato určenej sekcií.  
 1. Na účely týchto obchodných podmienok majú nasledujúce pojmy začínajúce nižšie alebo kdekoľvek v texte týchto obchodných podmienok s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:   

Poskytovateľ je spoločnosť Pure Invest s.r.o., so sídlom Bzovická 3177/10, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 53 511 867, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 149972/B; 

Používateľ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá plánuje využívať online služby portálu alebo ktorá využíva portál bez registrácie; 

Registrovaný používateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Registrovaný používateľ“),  ktorý sa na registruje na portáli a uzatvorí tak rámcovú zmluvu o poskytovaní online služieb na portáli s Poskytovateľom; 

Ponukou je zverejnená ponuka prenájmu kancelárie, kancelárskeho (pracovného) miesta alebo iného kancelárskeho prostredia na portáli Registrovaným používateľom v zmysle uzatvorenej osobitnej zmluvy o poskytovaní spoplatnených služieb; 

Top ponukou je Ponuka, ktorá sa zobrazí na vrchných priečkach vo vyhľadávaní zverejnených Ponúk na portáli; 

Profil je rozhranie portálu dostupné Registrovanému používateľovi po registrácií, prostredníctvom ktorého je Registrovaný používateľ využívať tam ponúkané služby portálu; 

Služby sú služby poskytované Poskytovateľom na portáli Registrovaným používateľom, medzi ktoré patria služby opísané v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, a to bezplatné služby a spoplatnené služby;  

Zmluvné strany je spoločné označenie Poskytovateľa a Registrovaného používateľa; 

Zmluva o poskytovaní  

služieb alebo Zmluva je rámcová zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle týchto obchodných podmienok, na základe ktorej je Registrovaný používateľ oprávnený využívať jednotlivé služby portálu;  

Elektronická správa je správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak; 

Bez zbytočného odkladu je termín označujúci lehotu na vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.  

 1. Orgánom dohľadu Predávajúceho vo vzťahu k ochrane Registrovaných používateľov v postavení Spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, e-mail: ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.   
 1. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán (vrátane jej uskutočnenia v elektronickej forme).  
 1. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa: 
 1. v prípade Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom v postavení Spotrebiteľa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“), a  
 1. v prípade Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom, v postavení  Podnikateľa, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 1. Kontaktné údaje Poskytovateľa a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy Poskytovateľovi v súvislosti so službami poskytovaní portáli  sú: Pure Invest s.r.o., Bzovická 3177/10, 851 07 Bratislava, email: info@officebrowse.sk, tel. č. +421 907 207 520.  
 1. OSOBTINÉ USTANOVENIA PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV V POSTAVENÍ PODNIKATELOV – na Zmluvy a zmluvné vzťahy uzatvorené postupom upraveným v týchto obchodných podmienkach medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom – Podnikateľom (t. j. osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Poskytovateľom koná v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia), sa vzťahujú tieto obchodné podmienky v plnom rozsahu s výnimkou nasledujúcich častí a/alebo ustanovení, ktoré sa uplatňujú výlučne v zmluvnom vzťahu medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom – Spotrebiteľom:  
 1. ustanovení článku VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY,  
 1. ustanovení článku X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV a  
 1. ustanovení bodov 1. až 13. článku VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (REKLAMÁCIE) A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ak bod. 14. článku VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (REKLAMÁCIE) A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI neustanovuje inak.   
 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PORTÁLU 
 1. Každý Používateľ používaním portálu vyhlasuje, že:  
 1. bude používať portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrý mravmi, najmä že nebude pridávať na Portál obsah alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo že nebude takým spôsobom využívať Portál,  
 1. pri registrácii na portáli uvedie svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje,  
 1. sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii portálu.  
 1. Každý Používateľ je oprávnený používať všetky funkcie portálu poskytované na portáli okrem tých, ktoré sú dostupné iba Registrovaným používateľom. Medzi Služby dostupné aj pre neregistrovaných Používateľov patria: (i) prehliadanie portálu a tam zverejnených Ponúk, vrátane možnosti ich prehľadávania a filtrovania podľa určených kritérií a (ii) kontaktovanie Registrovaných užívateľov, ktorý Ponuku zverejnili a to prostredníctvom správy odoslanej cez na to určený kontaktný chat na portáli – schránku správ, pričom v správe Používateľ uvedenie dátum príchodu, dátum odchodu, počet hostí (osôb, ktoré budú priestor využívať) a text správy pre inzerujúceho Registrovaného používateľa, vrátane svojich kontaktných údajov na jeho oslovenie Registrovaným používateľom, ak nie je v rámci Portálu v rámci funkcionality na kontaktovanie Registrovaných užívateľov uvedené inak.  
 1. Využívaním portálu vyššie uvedeným spôsobom Používateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami (týmto článkom upravujúcim všeobecné podmienky používania portálu) a zároveň berie na vedomie, že je povinný používať portál: 
 1. tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, ostatných Používateľov a Registrovaných používateľov,  
 1. v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 1. REGISTRÁCIA A UZATVORENIE RÁMCOVEJ ZMLUVY O REGISTRÁCIÍ 
 1. Každý Používateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. II. týchto obchodných podmienok, a ktorý: (i) ak je fyzickou osobou – Spotrebiteľom, je spôsobilý na právne úkony v rozsahu potrebnom pre registráciu a uzatvorenie Zmluvy postupom upraveným nižšie v zmysle príslušných právnych predpisov SR alebo (ii) ak je fyzickou osobou – Podnikateľom alebo právnickou osobou, ma platné podnikateľské oprávnenie a/alebo je platne založený v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, je oprávnený registrovať sa na portáli a stať sa Registrovaným používateľom, a to postupom opísaným nižšie.  
 1. V prípade záujmu o registráciu na portáli je Používateľ povinný:  
 1. vyplniť všetky povinné polia registračného formulára na portáli v sekcii „Prihlásenie/Registrácia“, ktorými sú: (i) v prípade fyzickej osoby – Spotrebiteľa: prihlasovanie meno, e-mailová adresa a jedinečné zvolené heslo; (ii) v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – Podnikateľa: prihlasovacie meno, e-mailová adresa a jedinečné zvolené heslo;  
 1. pred vyplnením všetkých povinných polí registračného formulára je povinný sa oboznámiť s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v prípade jeho súhlasu s ich znením je povinný svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a s tým, že momentom uzatvorenia Zmluvy podľa bodu 4. tohto článku obchodných podmienok sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou, vyjadriť prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka pod registračným formulárom,  
 1. po vyplnení všetkých povinných polí registračného formulára a vyjadrení súhlasu so znením týchto obchodných podmienok je Používateľ povinný kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť účet“ alebo iné tlačidlo s obdobným významom.  
 1. Splnenie krokov v bode 2. tohto článku obchodných podmienok sa považuje za odoslanie návrhu na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom. V prípade, ak Používateľ nesúhlasí so znením týchto obchodných podmienok alebo nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok registrácie na portáli, nie je oprávnený sa na portáli registrovať (odoslať Poskytovateľovi registráciu).  
 1. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky registrácie, doručí Poskytovateľ po obdržaní odoslaného registračného formulára podľa bodu 2. tohto článku obchodných podmienok prostredníctvom Elektronickej správy odoslanej na e-mailovú adresu Používateľa, ktorú uviedol v registračnom formulári, obdržanie registračného formulára a potvrdenie o prijatí registrácie. Doručením potvrdenia o registrácií podľa predchádzajúcej vety vzniká medzi Používateľom a Poskytovateľom Zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.  
 1. Povinné informácie, ktoré Používateľ vyplní v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj vo svojom Profile bez zbytočného odkladu.  
 1. Po vzniku Zmluvy sa Používateľ stáva Registrovaným používateľom a je oprávnený využívať všetky Služby portálu určené pre Registrovaných používateľov.  
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola Používateľovi spôsobená (i) nesprávnym vyplnením registračného formulára alebo tým, že (ii) Používateľ neupozornil Poskytovateľa na nesprávnosť údajov uvedených v potvrdení registrácie doručenej mu Poskytovateľom. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Registrovaného používateľa do jeho Profilu po uzatvorení Zmluvy, k faktúre za konkrétne služby k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim vyššie uvedené údaje sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Poskytovateľa.   
 1. SLUŽBY, CENOVÉ PODMIENKY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 1. Každý Registrovaný používateľ môže po registrácií na portáli a uzatvorení Zmluvy v rámci portálu využívať bezplatné Služby, ktoré sú špecifikované v bode 2. tohto článku obchodných podmienok (ďalej aj ako „bezplatné služby“) a spoplatnené Služby, ktoré sú špecifikované v bode 3. a nasledujúcich tohto článku obchodných podmienok (ďalej aj ako „spoplatnené služby“). Spoplatnené služby sú na portáli dostupné Registrovaným používateľ iba po úhrade stanoveného poplatku za tieto služby a ich aktivácií postupom upraveným nižšie v týchto obchodných podmienkach. Bezplatné služby sú Registrovanému používateľovi dostupné ihneď po registrácií na portáli (t. j. sú aktivované uzatvorením Zmluvy).  
 1. Každý Registrovaný používateľ môže na portáli využívať nasledujúce bezplatné služby:  
 1. úprava Profilu Registrovaného používateľa (t. j. úprava a/alebo pridanie informácií o Registrovanom používateľov v časti „O mne“, zmena používateľského hesla, pridanie profilovej fotografie, zmena osobných údajov Registrovaného používateľa),  
 1. prezeranie štatistických údajov o ním využívaných spoplatnených službách – členských balíkoch,  
 1. využívanie kalendára, ktorý zobrazuje reakcie na Ponuky zverejnené Registrovaným používateľom v rámci spoplatnených služieb a rezervácie vytvorené inými Používateľmi alebo Registrovanými používateľmi na zverejnené Ponuky Registrovaného používateľa,  
 1. evidencia Ponúk označených Registrovaným používateľom ako „Obľúbené“ v osobitnom prehľadnom zozname, 
 1. vedenie prehľadu záujemcov – Registrovaných používateľov alebo Používateľov, ktorí reagovali na Ponuku zverejnenú Registrovaným používateľom a poslali mu dopyt na rezerváciu,   
 1. vedenie prehľadu rezervácií, ktoré Registrovaný používateľ zadal iným Registrovaným používateľom Portálu na nimi zverejnené Ponuky,   
 1. využívanie osobitného komunikačného rozhrania na portáli – schránky správ (ďalej ako „schránka správ“), prostredníctvom ktorých môžu Registrovaní používatelia vzájomne vo vzťahu k zverejneným ponukám komunikovať na portáli a v ktorej sú evidované správy doručené Používateľmi ako reakcie na Ponuky zverejnené Registrovaným používateľom,  
 1. objednávka spoplatnených služieb postupom upraveným nižšie,  
 1. zobrazovanie a ukladanie vystavených faktúr za využívané spoplatnené služby,  
 1. reagovať na zverejnené Ponuky iných Registrovaných používateľov, a to prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný chat na portáli – schránku správ, pričom v správe Registrovaný používateľ uvedenie dátum príchodu, dátum odchodu, počet hostí (osôb, ktoré budú priestor využívať a text správy pre inzerujúceho Registrovaného používateľa,  
 1. doručovanie e-mailových notifikácií týkajúcich sa reakcie na zverejnené Ponuky Registrovaným používateľom na portáli na ním zvolenú e-mailovú adresu prostredníctvom Elektronickej správy, ako aj o iných dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa profilu Registrovaného používateľa na portáli, a  
 1. zverejnenie 20 Ponúk v rámci obdobia jedného roka odo dňa uzatvorenia Zmluvy (pričom po uplynutí jedného roka odo dňa uzatvorenia Zmluvy – registrácie na portáli bude služba zverejnenie Ponúk podľa tohto písmena deaktivovaná a Registrovaný používateľ bude oprávnený ďalej využívať iba bezplatné služby špecifikované v písm. a) až k) tohto bodu obchodných podmienok alebo si objednať niektorú z spoplatnených služieb definovaných nižšie.  
 1. Každý Registrovaný používateľ môže v rámci portálu využívať, za podmienok uvedených nižšie, nasledujúce spoplatnené služby: zverejňovanie Ponúk (vrátane TOP ponúk).  
 1. Spoplatnenú službu zverejňovanie Ponúk podľa bodu 3. tohto článku obchodných podmienok môžu Registrovaní používatelia využívať ako členský balík služieb, pričom si môžu vybrať medzi nasledujúcimi balíkmi (jednotlivé nižšie uvedené balíky spolu ďalej aj ako „členské balíky“ a každý jednotlivo ako „členský balík“):  

STARTER TOP Zahŕňa zverejnenie 3 Ponúk a 1 Top ponuku za poplatok zverejnený na portáli pri ponuke služieb;  

ADVANCED TOP Zahŕňa zverejnenie 5 Ponúk a 2 Top ponuky za poplatok zverejnený na portáli pri ponuke služieb; 

GOLD TOP Zahŕňa zverejnenie 10 Ponúk a 4 Top ponuky za poplatok zverejnený na portáli pri ponuke služieb; 

 1. Cena – výška poplatku za spoplatnené členské balíky ponúkané Poskytovateľom na portáli je uvedená na portáli vždy pri konkrétnej ponuke uvedených členských balíkov v Profile Registrovaného používateľa, pričom sa vždy uvádza ako cena spolu s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške, ak nie je uvedené inak. Zverejnenie výšky poplatkov za jednotlivé spoplatnené služby na portáli sa považuje za aktuálny a platný cenník Poskytovateľa.  
 1. Všetky akcie na spoplatnené služby uvedené na portáli platia počas doby, ktorá je pri nich uvedená, ak nie pri ponuke konkrétnej službe uvedené inak.   
 1. Výška poplatku za jednotlivé členské balíky (balíky spoplatnených služieb) je určená ako cena predplatného za vopred určený počet Ponúk, ktoré je Registrovaný používateľ oprávnený na portáli zverejniť (vrátane Top ponúk). Po zverejnení určeného počtu Ponúk a/alebo Top ponúk v závislosti od zvoleného členského balíka sa uhradené predplatné považuje za minuté (t. j. príslušná služba za riadne poskytnutú).  
 1. Spoplatnené služby (jednotlivé členské balíky) budú po úhrade poplatku za tieto spoplatnené služby a ich aktivácií Poskytovateľom podľa nasledujúcich bodov tohto článku obchodných podmienok aktívne najdlhšie po dobu 1 roka odo dňa aktivácie príslušného členského balíka spoplatnených služieb Poskytovateľom, t. j. Registrovaný používateľ je oprávnený zakúpené spoplatnené služby využiť najneskôr do 1 roka odo dňa ich aktivácie (napr. zverejniť príslušný počet Ponúk v rámci zvoleného členského balíka). Registrovaný používateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, ak počas jedného roka odo dňa aktivácie príslušného členského balíka spoplatnených služieb službu nevyčerpá úplne (napr. nezverejní určený počet Ponúk, ktorý je oprávnený zverejniť), nemá nárok na vrátenie uhradenej odplaty (poplatku) podľa nasledujúceho bodu tohto článku obchodných podmienok.  
 1. Po výbere konkrétneho členského balíka spoplatnených služieb a záujme o jeho kúpu je Registrovaný používateľ oprávnený si na základe Zmluvy objednať spoplatnenú službu na portáli nasledujúcim postupom, t. j. je povinný: 
 1. otvoriť si vo svojom Profile sekciu „Členský balík“,  
 1. vybrať si ním zvolený typ členského balíka,  
 1. kliknúť na tlačidlo „Zaplatiť členstvo“,  
 1. v tam uvedenom formulári vyplniť o svojej osobe všetky povinne vyžadované fakturačné údaje za účelom vystavenia daňového dokladu Poskytovateľom a riadneho uzatvorenia osobitnej zmluvy, ktorými sú: (i) pri Registrovanom používateľovi – Spotrebiteľovi: meno, priezvisko, adresa bydliska alebo fakturačná adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto), e-mailová adresa a telefónne číslo; a (ii) pri Registrovanom používateľovi – Podnikateľovi: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikaniam (ulica, číslo, PSČ, mesto), IČO, DIČ, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo;   
 1. pred vyplnením všetkých vyššie uvedených povinných polí sa oboznámiť s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v prípade súhlasu s ich znením svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a s tým, že momentom uzatvorenia osobitnej zmluvy na základe objednávky spoplatnených služieb podľa bodu 13. tohto článku obchodných podmienok sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou, tento vyjadriť prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka pod formulárom na vyplnenie fakturačných údajov,  
 1. po vyplnení všetkých povinných polí registračného formulára, vyjadrení súhlasu so znením týchto obchodných podmienok kliknúť na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ alebo iné tlačidlo s obdobným významom,  
 1. uhradiť prostredníctvom na portáli implementovanej platobnej brány kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ alebo iné tlačidlo s obdobným významom poplatok za zvolenú spoplatnenú službu vo forme preddavku.  
 1. Pri úhrade poplatku za príslušný balík spoplatnených služieb je Registrovaný používateľ povinný postupovať podľa pokynov uvedených na portáli (vždy však výlučne za predpokladu, že pri zadávaní objednávky spoplatnených služieb je ním zvolená platobná brána aktívna).  
 1. Po zadaní objednávky spoplatnených služieb a úhrade poplatku prostredníctvom platobnej brány doručí Poskytovateľ jej potvrdenie Registrovanému používateľovi prostredníctvom e-mailovej správy a doručenie tejto potvrdzujúcej správy sa považuje za potvrdenie objednávky (a vznik osobitnej zmluvy, ktorá dopĺňa rámcovú Zmluvu a jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky). Po potvrdení objednávky spoplatnených služieb (a vzniku osobitnej zmluvy na základe Zmluvy) sa uhradený poplatok za zvolený balík spoplatnených služieb použije v plnom rozsahu na úhradu poplatku za objednanú spoplatnenú službu v príslušnej výške a Poskytovateľ najneskôr do 3 pracovných dní aktivuje Registrovanému používateľovi ním objednanú spoplatnenú službu – členský balík. 
 1. Každý Registrovaný používateľ týmto v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky súhlasí s vystavením a následným doručením faktúry (daňového dokladu) za zvolené spoplatnené služby na portáli elektronickou formou, pričom faktúra (daňový doklad) za objednané spoplatnené služby bude každému Registrovanému používateľovi portálu doručená spolu s e-mailovým potvrdením objednávky podľa bodu 13. tohto článku obchodných podmienok a bude zobrazená a uložená ako daňový doklad na stiahnutie aj v na to určenej sekcií Profilu Registrovaného používateľa na Portáli.  
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zvýšiť poplatky za jednotlivé členské balíky spoplatnených služieb, a to zmenou príslušného cenníka spoplatnených služieb na portáli. O každej zmene poplatku za členské balíky spoplatnených služieb Poskytovateľ informuje Registrovaných používateľ vopred, prostredníctvom portálu. Zmena cenníka spoplatnených služieb sa netýka poskytovania tých členských balíkov spoplatnených služieb, za ktoré už Registrovaný používateľ postupom opísaným vyššie uhradil poplatok.  
 1. PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV 
 1. Každý Registrovaný používateľ je v zmysle uzatvorenej Zmluvy povinný:  
 1. využívať portál a služby na ňom poskytované tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa a ostatných Registrovaných používateľov,  
 1. používať portál v súlade s týmito obchodnými podmienkami, v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä žiadnym spôsobom: 
 • nepropagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, 
 • nepropagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, 
 • otvorene alebo skrytou formou nepropagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, 
 • nepoužívať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, 
 • neohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
 • nepropagovať detskú pornografiu, 
 • otvorene alebo skrytou formou nepropagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov, 
 • nepropagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb, 
 • otvorene alebo skrytou formou nepropagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať, 
 • nepropagovať a neuskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
 • neuvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu, 
 • neobchádzať vyššie uvedené zákazy.  
 1. Registrovaný používateľ je povinný na portáli zverejňovať a poskytovať len správne a presné informácie, najmä reálne údaje o svojej osobe a o ním ponúkaných kancelárskych priestoroch a iných ponúkaných zariadeniach a službách s tým spojených, tak aby mohol Prevádzkovateľ poskytovať všetky služby riadne v súlade s týmito obchodnými podmienkami.  
 1. V prípade, ak Registrovaný používateľ využíva spoplatnené služby portálu, je povinný uhradiť poplatok za príslušné členské balíky spoplatnených služieb v súlade s čl. IV. týchto obchodných podmienok.  
 1. Registrovaný používateľ pri využívaní portálu nesmie: 
 1. vytvoriť na portáli falošný profil Registrovaného používateľa alebo použiť identitu inej fyzickej osoby a vydávať ju za svoju vlastnú,  
 1. kopírovať, sťahovať a / alebo iným spôsobom používať údaje zverejnené na portáli alebo porušovať práva duševného vlastníctva, najmä ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá a podobne, najmä ich neoprávneným sprístupňovaním alebo vydávaním za vlastné, 
 1. porušovať práva duševného vlastníctva Poskytovateľa, najmä kopírovať alebo distribuovať technológie používané Poskytovateľom na prevádzku portálu, požívanie loga Poskytovateľa a / alebo akékoľvek iné práva Poskytovateľa. 
 1. Registrovaný používateľ musí bezpečne uchovávať heslo k profilu Registrovaného používateľa, pričom sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa, ihneď po tom ako zistí neautorizované použitie svojho profilu Registrovaného používateľa. 
 1. Poskytovateľ je povinný vytvárať pre Registrovaného používateľa podmienky k tomu, aby Registrovaný používateľ mohol využívať Služby portálu v plnom rozsahu.  
 1. Každý Registrovaný používateľ týmto berie na vedomie, že pri zverejnení Ponuky bude spolu s Ponukou zverejnené aj jeho používateľské meno a e-mailová adresa (za účelom komplexného poskytnutia spoplatnenej služby – zverejnenia Ponuky).  
 1. Každý Registrovaný používateľ berie na vedomie, že v prípade, ak ho prostredníctvom zverejnenej Ponuky kontaktuje akákoľvek tretia osoba, je uzatvorenie zmluvného vzťahu s touto osobou, ako aj plnenie všetkých a akýchkoľvek legislatívnych povinností s tým spojených výlučne zodpovednosťou Registrovaného používateľa, ktorý je povinný ich plniť samostatne a zmluvný vzťah medzi ním a treťou osobou týkajúci sa ponúkaného priestoru (kancelárie alebo kancelárskeho priestoru) na portáli je povinný s treťou osobou uzatvoriť a plniť výlučne Registrovaný používateľ.  
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Registrovanému používateľovi prístup na portál, alebo odstrániť akúkoľvek elektronickú aktivitu Registrovaného používateľa z portálu (najmä zverejnenú Ponuku), a to v prípade, ak takouto elektronickou aktivitou, najmä zverejnenou Ponukou, Registrovaný používateľ závažne porušuje svoje povinnosti a záväzky stanovené týmito obchodnými podmienkami.  
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (REKLAMÁCIE) A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI 
 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že spoplatnené služby (členské balíky), ktoré na portáli ponúka Registrovaným používateľom budú poskytnuté tak, ako je ustanovené v týchto obchodných podmienkach a budú spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a týmito obchodnými podmienkami.  
 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej spoplatnenej služby po dobu jej poskytovania Registrovanému používateľovi.  
 1. Registrovaný používateľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady (ďalej ako „reklamácia“): 
 1. na poskytnutie zvolenej spoplatnenej služby (t. j. v prípade, ak Poskytovateľ zvolenú službu Registrovanému používateľovi vôbec neposkytol),  
 1. na kvalitu poskytnutej spoplatnenej služby (t. j. v prípade, ak Poskytovateľ neposkytol zvolenú službu Registrovanému používateľovi tak, ako je to ustanovené v týchto obchodných podmienkach), alebo  
 1. na výšku alebo iné skutočnosti spojené s úhradou poplatku za zvolenú spoplatnenú službu pri platbe prostredníctvom platobnej brány.   
 1. Reklamáciu je Registrovaný používateľ povinný uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby. Vzhľadom na charakter poskytovanej služby je Registrovaný používateľ v postavení Spotrebiteľa, v súlade s § 505 Občianskeho zákonníka, povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia služby alebo do 6 mesiacov odo dňa, kedy mala byť v zmysle týchto obchodných podmienok služba poskytnutá.  
 1. Reklamáciu môže Registrovaný používateľ uplatniť písomne alebo elektronicky na kontaktné adresy Poskytovateľa uvedené v čl. I. týchto obchodných podmienok.   
 1. Prevádzkovateľ odporúča, aby v reklamácii Registrovaný používateľ uviedol názov služby, dátum jej poskytnutia / dátum, kedy mala byť služba poskytnutá, svoje osobné údaje, v rozsahu meno priezvisko, adresa trvalého pobytu a odôvodnené dôvody, na základe ktorých reklamuje službu. V týchto dôvodoch uvedie v čom spočíva nekvalitné poskytnutie služby a iné odôvodnené dôvody na podporu svojich tvrdení. 
 1. Poskytovateľ po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v lehote podľa bodu 4. tohto článku obchodných podmienok. V prípade, ak bola reklamácia doručená v uvedenej dobe, informuje Poskytovateľ Registrovaného používateľa o prijatí reklamácie a poučí Registrovaného používateľa – Spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a podľa rozhodnutia Registrovaného používateľa  o tom, ktoré zo svojich práv podľa bodu 9. tohto článku obchodných podmienok uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  
 1. Ak Poskytovateľ nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok, Registrovaný používateľ, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak, a to postupom podľa príslušných právnych predpisov.   
 1. V prípade odstrániteľnej vady spoplatnenej služby má Registrovaný používateľ právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať tak, ako služby poskytnutá bez vady, má Registrovaný používateľ právo na výmenu služby (opakované poskytnutie bezvadnej služby) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Registrovaný používateľ má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Registrovaný používateľ nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri) službu riadne využiť. Ak ide o neodstrániteľné vady služby, ktoré však nebránia jej riadnemu využívaniu, má Registrovaný používateľ právo na primeranú zľavu z ceny (poplatku) spoplatnenej služby. 
 1. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Registrovaného používateľa poskytne Poskytovateľ na požiadanie Registrovanému používateľovi prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Registrovaného používateľa alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Registrovaného používateľa. 
 1. O výsledku reklamácie informuje Poskytovateľ Registrovaného používateľa, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Registrovaného používateľa alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom ho informuje o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie. 
 1. Poskytovateľ spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Registrovanému používateľovi potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Poskytovateľa Registrovaného používateľa o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto článkom obchodných podmienok (reklamačným poriadkom).  
 1. V ostatných otázkach reklamácie, ktoré nie sú upravené týmto článkom obchodných podmienok, postupuje Poskytovateľ podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.  
 1. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Registrovaného používateľa v postavení podnikateľa:   
 1. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie Registrovaného používateľa v postavení Podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, ak nie je ďalej ustanovené inak.  
 1. Registrovaný používateľ v postavení Podnikateľa, má v prípade, ak bola vadným dodaním spoplatnenej služby porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva:  
 • požadovať odstránenie vád služby dodaním náhradnej služby alebo dodanie chýbajúceho časti služby,  
 • požadovať odstránenie vád služby, ak sú opraviteľné,  
 • požadovať primeranú zľavu z ceny služby alebo  
 • odstúpiť od Zmluvy.  
 1. Registrovaný používateľ v postavení Podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v písm. b) tohto bodu tohto článku obchodných podmienok len v prípade, ak Poskytovateľovi túto voľbu oznámi včas, v  zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie služby alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže Registrovaný používateľ meniť bez súhlasu Poskytovateľa, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka.  
 1. Ak sa ukáže, že vady služby sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Registrovaný používateľ v postavení Podnikateľa požadovať dodanie náhradnej služby, ak o to Poskytovateľa požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Poskytovateľ oznámil túto skutočnosť. 
 1. Ak Poskytovateľa neodstráni vady služby v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Registrovaný používateľ v postavení Podnikateľa odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu zo zaplatenej ceny služby.  
 1. V prípade, ak Registrovaný používateľ – Podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v písm. c) tohto bodu tohto článku obchodným podmienok, má nároky z vád služby ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.  
 1. Ak je dodaním služby Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Registrovaný používateľ – Podnikateľ požadovať buď doplnenie chýbajúcej časti služby, odstránenie vád služby alebo primeranú zľavu z ceny služby.   
 1. Nároky z vád služby sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu, ak bola dojednaná. 
 1. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si reklamácie Registrovaným používateľom – Podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak tieto obchodné podmienky  neustanovujú inak a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné vady, výpadky a / alebo poruchy portálu, ktorých následkom je prerušenie poskytovania služieb. Poskytovateľ má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. 
 1. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že portál využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko, pričom berie na vedomie, že môže byť pri týchto službách vystavený rôznym obsahom, ktoré môžu byť posúdené ako nevhodné, neslušné alebo urážajúce. 
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah Ponúk zverejnených Registrovaným používateľov na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Registrovanými používateľmi.  
 1. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím alebo zverejnením informácií na portáli Registrovaným používateľom zodpovedá sám Registrovaný používateľ, ktorý porušil tieto práva tretích osôb. V prípade sankcionovania Poskytovateľa za porušenie povinností Registrovaného používateľa uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Registrovaný používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Poskytovateľovi v celom rozsahu. 
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené využívaním služieb na portáli. Registrovaný používateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojí Registrovaný používateľ. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Registrovaným používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním portálu, najmä z dôvodu technických výpadkov, odstávok alebo údržieb, počas ktorých nebudú Služby na Portáli dostupné. 
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za to, že na základe zverejnenej Ponuky bude Registrovaného používateľa kontaktovať akákoľvek tretia osoba, alebo že s touto treťou osobou uzatvorí akýkoľvek zmluvný vzťah.  
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – SPOTREBITELIA, SÚHLAS S POSKYTNUTÍM SLUŽIEB PRED UPLYNUTÍM TERMÍNU NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 
 1. Každý Registrovaný používateľ, ktorý je Spotrebiteľom, má v zmysle § 7 ZoS právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku s Poskytovateľom do 14 dní odo dňa uzatvorenia (rámcovej) Zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu, ak nie je ďalej ustanovené inak.   
 1. Registrovaný používateľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je oprávnený svoje právo uplatniť tak, že v súlade s článkom VIII. týchto obchodných podmienok svoj Profil vymaže (odstráni) alebo tak, že informuje Poskytovateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Registrovaného používateľa odstúpiť od Zmluvy.  Registrovaný používateľ je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom Elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Poskytovateľa uvedenú v čl. I. týchto obchodných podmienok. V oznámení o odstúpení od Zmluvy Registrovaný používateľ uvedie svoje užívateľské meno a dátum registrácie (uzatvorenia Zmluvy). Registrovaný používateľ je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od Zmluvy odoslať Poskytovateľovi do konca 14 dňovej lehoty.  
 1. Súhlas s poskytnutím služieb pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy a nemožnosť odstúpenia od zmluvy – Registrovaný používateľ v postavení Spotrebiteľa berie na vedomie, že vzhľadom na osobitnú povahu spoplatnených služieb, ktorých poskytnutie si môže od Poskytovateľa na základe Zmluvy objednať postupom upraveným v IV. týchto obchodných podmienok, sú ako služby zverejnenia Ponuky v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z. z. považované za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, v dôsledku čoho, v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z. z. nie je Registrovaný používateľ v postavení Spotrebiteľa oprávnený odstúpiť od takejto osobitnej zmluvy o poskytnutí služieb členského balíka, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku obchodných podmienok.  
 1. Objednávkou spoplatnenej služby, t. j. kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo iné políčko obchodného významu, ktorým Registrovaný používateľ zadáva osobitnú objednávku spoplatnených služieb v zmysle týchto obchodných podmienok Poskytovateľovi, ako aj úhradou poplatku za zvolený balík spoplatnených služieb a kliknutím na príslušný, na to určený CHECKBOX, ktorý obsahuje text výslovného súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy udeľuje Registrovaný používateľ Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.  
 1. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že na základe vyššie udeleného súhlasu stráca jeho udelením právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 7 Zákona č. 102/2014 so všetkými s tým spojenými dôsledkami. Tým nie je dotknuté právo Registrovaného používateľa ukončiť Zmluvu (o poskytovaní spoplatnených služieb) niektorým zo spôsobov ustanovených v čl. VIII. týchto obchodných podmienok a vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy tak, ako je to uvedené vyššie. 
 1. UKONČENIE ZMLUVY 
 1. Každý Registrovaný používateľ je oprávnený kedykoľvek vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty, a to kliknutím na políčko „Zmazať profil“ alebo iné obdobné políčko na portáli  
 1. Po kliknutí na políčko „Zmazať profil“ v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok, Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymaže Profil Registrovaného používateľa na portáli. Vymazaním Profilu Registrovaného používateľa na portáli Poskytovateľ zároveň vymaže všetky informácie a poskytnuté a nahrané Registrovaným používateľom do profilu Registrovaného používateľa na portáli a všetky ním zverejnené Inzeráty.  
 1. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty prostredníctvom elektronickej správy doručenej Registrovanému používateľovi v prípade, ak:  
 1. sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení Registrovaného používateľa podľa článku III. týchto obchodných podmienok ako nepravdivé alebo zavádzajúce, 
 1. ak Registrovaný používateľ opakovane, napriek predchádzajúcemu upozorneniu Poskytovateľa poruší niektorú zo svojich povinností podľa článku VI. týchto obchodných podmienok a  
 1. v prípade dlhodobého neprihlásenia sa Registrovaného používateľa do svojho Profilu, ktorým sa rozumie situácia, kedy sa Registrovaný používateľa neprihlási do svojho profilu na Portáli po dobu 2 rokov odo dňa posledného prihlásenia.  
 1. V prípade opísanom v písm. c) tohto článku obchodných podmienok zašle pred vypovedaním Zmluvy Prevádzkovateľ Registrovanému používateľovi e-mail s upozornením, že jeho profil môže byť zrušený, ak sa do 14 dní neprihlási do svojho profilu na portáli a berie tak na vedomie, že profil Registrovaného používateľa bude z portálu odstránený. 
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty aj bez predchádzajúceho upozornenia bez výpovednej doby (zmazať profil Registrovaného používateľa) v prípade, ak:  
 1. aktivitou Registrovaného používateľa na portáli príde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, resp. Európskej únie,  
 1. príde k hrubému porušeniu týchto obchodných podmienok Registrovaným používateľom, ktorým sa rozumie porušenie zákazov špecifikovaných v odseku 1.1. a odseku 1.2. článku V. týchto obchodných podmienok. 
 1. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že ukončením Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených vyššie v tomto článku obchodných podmienok nemá nárok na vrátenie uhradeného poplatku za zvolený členský balík spoplatnených služieb, a to aj v prípade, ak ho ešte nevyčerpal v celosti, s čím týmto súhlasí.  
 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA  
 1. Pri používaní portálu a využívaní služieb na portáli prichádza k spracúvaniu osobných údajov Registrovaných používateľov a Používateľov Poskytovateľom ako prevádzkovateľom, ktoré sú v postavení dotknutých osôb (ďalej ako „Dotknuté osoby“). 
 1. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.  
 1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, o právach Dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú upravené v Zásadách ochrany osobných údajov Portálu.  
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 
 1. Každý Registrovaný používateľ v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“), právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy (napr. pri vybavovaní sťažnosti, podnetu a pod.). 
 1. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Registrovaný používateľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Registrovaný používateľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 
 1. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.  
 1. Registrovaný používateľ má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy prevádzkovanej Európskou komisiou pre riešenie sporov online (ďalej ako „RSO“), ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom. 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť a / alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Poskytovateľ oznámi zmenu týchto obchodných podmienok pred nadobudnutím účinnosti zmeny týchto obchodných podmienok užívania tak, aby sa s nimi mohli oboznámiť všetky Registrovaný používatelia. Zmena je v každom prípade zverejnená na portáli a Registrovaným používateľom doručená prostredníctvom oznámenia o ich zmene e-mailovou správou. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť pôvodné obchodné podmienky. V prípade, ak Registrovaný používateľ so znením nových obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený postupom upraveným v týchto obchodných podmienkach Zmluvu do nadobudnutia účinnosti nových obchodných podmienok vypovedať.  
 1. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Zmluvnými stranami, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.  
 1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny a podobne.  
 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2023.